Terms and conditions Toggle

DINNER IN THE SKY® TIEŠSAISTES REZERVĒŠANAS SISTĒMAS LIETOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Dinner in The Sky® Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas (turpmāk tekstā – Tiešsaistes veikals) apmeklētāji un lietotāji piekrīt ievērot šādus lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi):

2. The Dinner in The Sky® Tiešsaistes rezervēšanas sistēmu pārvalda OÜ Skyworld International (turpmāk tekstā – Skyworld International), reģ. nr: 12228240, reģistrētā biroja adrese: Estonia, Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Puisniidu tee 2-5, 76916, international@dinnerinthesky.ee

3. Skyworld International nav pasākumu organizators. Tiešsaistes rezervēšanas sistēma pārdod biļetes organizatora Skyworld Entertainment (turpmāk tekstā – Organizators ), reģ. nr: 12960432, reģistrētā biroja adrese: Kopli tn 69c, Tallinn, vārdā un par organizatora līdzekļiem. Skyworld International nav tiesību noteikt vai mainīt biļešu cenas un pārdošanas nosacījumus, t.sk. Skyworld International nelemj par pasākumu (sēd)vietu izkārtojumu, neatpērk un nemaina biļetes, nekompensē iznīcinātas, nozaudētas, nozagtas, bojātas u.tmldz. biļetes. Skyworld International nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar pasākumu , t.sk. nekompensē pasākuma laikā nozaudēto priekšmetu vērtību. Ar biļetēm saistītās tiesības un saistības nosaka un par tām paziņo konkrētā pasākuma organizators, un Skyworld International nekādā gadījumā nav atbildīgs par saturu, izmaiņām un izpildījumu, kas izriet no šīm tiesībām un saistībām.

4. Skyworld International nav pasākumu organizatoru, mākslinieku u.c. pārstāvis vai jebkuras personas pārstāvis, kas atbildīga par pasākuma organizēšanu, saturu, informāciju, reklāmu, tādējādi arī par kvalitāti. Par to atbildīgā persona ir konkrētā pasākuma organizators, kura dati minēti Dinner in The Sky® Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas tīmekļa vietnē, un kura kontaktinformācija norādīta uz biļetes. Jebkādas iespējamās pretenzijas, saistībā ar pasākuma norisi, jāizvirza tā organizatoram.

5. Klients saņem biļeti(-es) Tiešsaistes rezervēšanas sistēmā pēc biļešu apmaksas un pēc tam, kad pieņemts pasūtījuma apstiprinājums.

6. Biļetes jāglabā drošā vietā. Tieša saules gaisma un karstums var tās sabojāt.

7. Skyworld International nav jāatpērk vai jākompensē biļetes, ja attiecīgais pasākums tiek atcelts, atlikts, vai tiek mainīta tā norises vieta. Ja nav paziņots citādi, ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas pasākuma organizators.

8. Jebkāda Dinner in The Sky® Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas tīmekļa vietnes , tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, kā arī pārdošanas vai tālākpārdošanas, reklamēšanas vai komerciālos nolūkos, vai nolūkā citādi gūt labumu, t.sk. ar biļešu starpniecību, ir aizliegta bez Skyworld International iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Skyworld International ir tiesības ieturēt līgumsodu līdz 100 000 EUR no ikvienas personas, kas pārkāpis šos noteikumus.

9. Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā Skyworld International ir tiesības vienpusēji pārtraukt šīs personasTiešsaistes veikala izmantošanu un/vai atcelt šīs personas biļešu iegādes darījumu.

10. Veicot jebkādu darbību Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas vietnē, lietotājs apliecina, ka:

1) viņš/viņa ir vismaz 18 gadus veca lemtspējīga un rīcībspējīga persona Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanai.
2) viņš/viņa ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas pakalpojumus un uzņemties šīs juridiskās personas saistības;
3) viņš/viņa rīkojas saskaņā ar visiem Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanas noteikumiem;

11. Ne Skyworld International, ne organizatoram nav jāpārbauda, vai persona, kas uzrāda biļeti, ir tā pati, kas to iegādājusies, un nav jāatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas tādēļ radušies. Kad klients iekļūst pasākumā, pamatojoties uz klienta izdrukāto biļeti, šis klients tiek uzskatīts par iekļuvušu pasākumā, pēc tam, kad ir uzrādījis izdrukāto biļeti, un organizators to ir noskenējis.

12. Skyworld International ir tiesības mainīt Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas lietošanas noteikumus, publicējot informāciju/ziņas www.dinnerinthesky.lv vietnē. Grozījumi stājas spēkā publicēšanas brīdī Tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē.

13. Jebkādas iespējamās pretenzijas saistībā ar pasākuma norisi, saturu, kvalitāti, reklāmu u.c., jāizvirza pasākuma organizatoram.

14. Jebkādi strīdi saistībā ar Tiešsaistes rezervēšanas sistēmas vietnes lietošanu jārisina Harju apgabaltiesā, saskaņā ar šiem noteikumiem un Igaunijas Republikas likumiem.

15. Skyworld International neredz karšu datus, kas saistīti ar klientu veiktajiem darījumiem. Darījuma pabeigšanai klients tiek novirzīts uz drošu Banku Karšu centra vidi. Apmaksas brīdī kartes īpašnieks ievada kartes datus Karšu centra serverī esošajā datu bāzē, kur tiek uzglabāti arī pārējie darījuma dati. Skyworld International neuzņemas atbildību par kartes datu patiesumu un precizitāti. Lai novērstu iespējamu krāpniecību, Skyworld International var pārraudzīt klientu IP adreses, lai atklātu pasūtījumus no vienas IP adreses, izmantojot dažādas kartes, vai pasūtījumus, kas veikti citu personu vārdā. Aizdomu gadījumā par jebkāda veida krāpniecību, Skyworld International par to ziņo bankai.

16. Aizdomu gadījumā par krāpniecību ar kartēm, bankai ir tiesības pārtraukt darījuma apstrādi uz laiku, kamēr notiek izmeklēšana, vai anulēt darījumu. Šādā gadījumā bankai jāziņo Skyworld International par attiecīgā darījuma izmeklēšanu, un Skyworld International nav tiesīgs izdot biļeti klientam pirms izmeklēšanas beigšanas.

17. Pieprasot kartes datus, tiek izmantotas MasterCard Secure Code un Verified by Visa sistēmas.

18. Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad klients tos ir akceptējis, un ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv jebkādas Noteikumos atrunātās klienta un Skyworld International tiesiskās attiecības. Klientam ir tiesības atkāpties no Noteikumiem 14 dienu laikā pēc to akceptēšanas.

19. Klients piekrīt saņemt Skyworld International sūtītās informācijas vēstules uz viņa norādīto e-pasta adresi.

20. Gadījumā, ja klients atkāpjas no līguma, Skyworld International apņemas atmaksāt klientam biļetes vērtību, no kuras atrēķinātas pakalpojuma izmaksas un komisijas atlīdzība. Gadījumā, ja klients atkāpjas no līguma, Skyworld International ir tiesīgs iekasēt komisijas atlīdzību tādā apmērā, kāds norādīts uz biļetes.

21. Ja maksājums veikts ar bankas karti, to var anulēt vienīgi, nosūtot bankai rakstisku iesniegumu ar darījuma datiem. Iesniegumā jābūt minētam arī anulēšanas iemeslam. Citas atlīdzināšanas iespējas nepastāv. Kartes īpašnieku rakstiski jāinformē par darījuma anulēšanu, norādot, ka prece atgriežas pie pārdevēja un darījums ticis anulēts, pamatojoties uz klienta rakstisko iesniegumu.

22. Biļetes atlīdzinājuma gadījumā, summā netiks iekļautas piegādes izmaksas un citas papildus izmaksas.

ShutDown